MD-520N NOTAR

Profiline 7012 - 1/72Stepan Stransky (Mai 2010)